Garancija

GARANCIJA

Proizvodi su provereni i testirani tokom svake etape proizvodnog procesa. Uprkos tome, ukoliko dođe do nekih problema, dobro je znati sledeće uslove garancije:

Garantni rok teče od dana prodaje i važi dve godine samo uz predočenje originalnog računa o kupovini i garantnog lista pravilno popunjenog od strane prodavca.

ARTIST SISTEMS DOO. garantuje da će proizvod funkcionisati besprekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi bili posledica fabričkih grešaka i koji bi nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštovanju svih tehničkih uputstava.

U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se sa istom složite.

Ako popravka ne bi bila izvršena u roku od 45 dana, proizvod ćemo zameniti novim. U slučaju da popravka u garantnom roku traje duže od 10 dana garantni rok se produžava za onoliko dana koliko je trajala popravka.
 
U SLUČAJU DA JE PROIZVOD POTREBNO POSLATI OVLAŠĆENOM SERVISU ILI GENERALNOM DISTRIBUTERU, MOLIMO VAS DA:

 •     Proizvod bude zapakovan u originalnoj farbričkoj ambalaži, koja mora biti u dobrom stanju
 •     Priložite sva potrebna dokumenta (račun, garantni list i sl.)
 •     Troškove prevoza u oba pravca snose kupci te se mole da prevoz vrše za to specijalizovanim službama.
 •     Moguća oštećenja koja bi nastala pri prevozu i štete usled toga idu na račun i rizik kupca.
 •     Oštećenja koja mogu nastati usled transporta robe moraju biti prijavljena prodavcu i to najkasnuje  u roku od jednog (1) dana.
 •     Reklamacije po isteku tog roka nažalost ne uvažavamo.

 
OVA GARANCIJA NE OBUHVATA:

 •     oštećenja koja mogu nastati usled pada ili upotrebe sile
 •     oštećenja koja je prouzrokovala "treća" osoba
 •     garancijom nisu obuhvaćeni delovi koji se smatraju potrošnim, npr: audio glave, igle i glave za gramofone, riboni, žice, plastike, kablovi slušalica, strujni adapteri,          vakuumske cevi (lampe), sijalice za rasvetna tela, itd.
 •     kad su spaljena izlazna pojačala kod razglasnih pojačala, audio pojačala s opcijom spoljnih zvučnika i zvučnike s pregorelom namotajem.
 •     ako je serijski broj proizvoda uklonjen ili promenjen garancija prestaje da važi
 •     ako je uređaj otvoran ili popravljan od strane osobe koja za to nije ovlašćena, tj. nije navedena u popisu ovlašćenih servisa.


TEHNIČKA UPUTSTVA:

Molimo da tehnička uputstva pažljivo pročitate, jer će Vam to omogućiti da godinama uživate bez ikakvih poteškoća u kvalitetnom uređaju koji ste izabrali.

Svaki uređaj, pre same uporabe u prostoru gde ste mu Vi namenili mesto, treba da poprimi temperaturu samog prostora tzv. temperiranje. Promene hladno - toplo i obrnuto mogu prouzrokovati kvar neozavisno o visokom kvalitetu uređaja. Da bi se izbjegli svi kvarovi nastali netemperiranjem uređaja, ostavite ih pre uključivanja dva do tri sata (najmanje pola sata) na predviđenom mestu, pa ih tek tada priključite.

Za kvarove do kojih je došlo udarom groma ili kvarom strujnog sistema u koji je uređaj prilkučen ne možemo snositi troškove, jer do kvara nije došlo zbog neispravnosti uređaja. U slučajevima nevremena isključite uređaj iz mreže. Zaštita uređaja od mogućih kvarova izazvanih statičkim pražnjenjem najsigurnija je uzemljenjem.


Montažu i instaliranje prepustite stručnim osobama, jer je to često u praksi dokazano kao najkvalitetnije i najjeftinije rešenje.

Pokušate li sami popraviti uređaj morate znati da:

 • se izlažete riziku od elektrošoka
 • se pojedini elektronski delovi ne smeu dirati rukama, tj. mogu se oštetiti
 • ugradnjom elemenata koji nisu propisani od proizvođača, snosite moguće posledice koje bi nastale nakon takve popravke.

Komentari kupaca

Artikl je dodat u korpu

Količina: